Supreme Takashi Murakami Skate Decks (Set Of 3) Size ONE SIZE Supreme Takashi Murakami Skate Decks (Set Of 3) Size ONE SIZE - 1 Supreme Takashi Murakami Skate Decks (Set Of 3) Size ONE SIZE - 2 Supreme Takashi Murakami Skate Decks (Set Of 3) Size ONE SIZE - 3 Supreme Takashi Murakami Skate Decks (Set Of 3) Size ONE SIZE - 4 Supreme Takashi Murakami Skate Decks (Set Of 3) Size ONE SIZE - 5

Supreme ×

Takashi Murakami Skate Decks (Set Of 3)

Size: ONE SIZE

$9,500 (Sold Price)

$9,000